ARAMA
Kuyucak Belediyesi

BUCAK MAHALLESİ

Geri
BUCAK MAHALLESİ

BUCAK MAHALLESİ

Kuyucak ile mesafesi: 24 kilometredir.

Rakımı: 335 metredir.

Hane Sayısı: 150 hanedir.

Dere Adları: Demir Dere, Maza Deresi’dir.

Köyün Ekonomisi ve Geçim Kaynakları: Köyde hayvancılık ve tarım başlıca geçim kaynaklarıdır.

Yetiştirilen Ürünler: Zeytin, mısır, arpa, buğday en çok yetiştirilen ürünlerdendir.

Köydeki Yapılar: Bucak Köy Camii, bir köy kahvesi halka hizmet vermektedir.

Türbe- Cami Yapıları: Köyde Örtülü Dedesi adında bir yatır bulunmaktadır.

Çataloluk Leleg Kalesi: Bucak köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan kale Çataloluk Mevkii’ndedir. Kale dış ve iç kale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kalenin dış tarafında yöresel kireç taşından oluşan bloklar ve iç bölümünde ise işlenmemiş yöresel kireç taşları bulunmaktadır. Kalenin surlarına bitişik olan iki oda bulunmaktadır. Kale tarih olarak Arkaik Döneme ait olmakla beraber M.Ö. 7-6. yüzyıla tarihlendirilmektedir.

Yığınçığıllar Leleg Su Yolu ve Tümülüsü: Halk arasında Yığınçığıllar Mevkii olarak da adlandırılan ormanlık alan içinde yer almaktadır. Kanalın uzunluğu tahmini olarak 270 metredir.  Kanalın içinde taş yığını içinde bulunan ortası delik taş burada bir çeşme olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Burada bulunan duvarın kuzey tarafında kaba kireç taşından oluşmuş yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bulunan ikinci bir yığma daha tespit edilmiştir. Bu yığmanın orta kısmında duvara benzeyen bir yapı olduğu için bu yapının bir tümülüse ait olabileceği düşünülmektedir. Yine bu yığma etrafında kırmızımsı kahverengi astarlı malzemeler bulunmuştur. Böylece yapının Arkaik Dönem’e (M.Ö.7-6) ait olduğu anlaşılmaktadır.

Bucak Tümülüsü ve Nekropol Sahası: Bucak köyünün 2 kilometre kadar kuzeyinde yer almaktadır. Çamlık Tepe Mevkii yakınlarındadır. Yapı iki kısımdan oluşmaktadır. Tümülüs ve nekropol. Bunlar dan tümülüs Büyük Menderes Ovası’na hâkim bir tepede yer alırken nekropol de tümülüsün güneybatı eteklerindedir. 2008 yılında yapılan arkeolojik kazılarla tümülüs tamamıyla ortaya çıkarılmıştır. Bu kazılar neticesinde kuzey-güney yönünde bir dromos ve mezar odasından oluşmuş olan bir anıt mezar da ortaya çıkarılmıştır. Bulunan dromos oldukça büyüktür ve üzeri geniş kayrak taşından yapılma bloklarla örtülüdür. Yapılan kazılarda bulunan çeşitli sikke ve seramiklerden yola çıkılarak mezarın Hellenistik Dönem’de yapıldığı ve M.Ö. 3-4 yüzyıllarda tekrar kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarda çok sayıda seramik ve tuğla parçaları ele geçirilmiştir. Bu nedenle yapının Roma dönemine ait bir nekropol yani mezarlık olduğuna işaret etmektedir.

Bucak Ahardaş Kaya Mezarı: Bucak köyünün batısına doğru bir kilometre ötesinde ormanlık alanda bulunmaktadır. Ön oda ve ana odadan meydana gelen iki bölümden oluşmaktadır. Kireç taşından ana kayanın oyulması ile yapılan doğu-batı yönünde bir mezardır. Dönem olarak Hellenistik-Roma Dönemi’ ne aittir.

Tolaz Tepe Antik Yerleşimi: Bu antik yerleşim bölgesi Tolaz Tepe mevkiindedir. Bucak köyüne yaklaşık olarak 3 kilometredir. Tepenin sırt bölümünde güneye doğru bir yerleşim alanı kuzey tarafında ve eteklerinde bir nekropol olduğu belirlenmiştir. Bu yerleşim bölgesinde bulunan bütün bulguların tamamına yakını Roma ve Doğu Roma Dönemi’nden kalma bulgulardır.

Karagün Çeşmesi Antik Yerleşimi: Bucak’ta yer alan bir diğer antik yerleşim yeri de Karagün Çeşmesi Antik Yerleşimi’dir. Bucak’a yaklaşık 3 kilometredir. Bu yerleşim yeri küçük bir yamaç yerleşim bölgesidir. Tamamı 3-4 dönüm bir arazi üzerindedir. Antik yerleşimin en üst noktasında bulunan düzlük üzerinde bu yapının mimarisine ait olduğu anlaşılan yöreye ait kireçtaşı görülmektedir. Burada bulunan bir kireçtaşı ve ortası delikli değirmen bloğu bu yerleşim alanının bir çiftlik olabileceğini düşündürmektedir. Bu alanda tespit edilen kırmızı hamur ve astarlı seramikler bu yerleşim yerinin Roma Dönemi’ne ait bir yapı olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

Gavurevleri Çiftlik Yerleşimi: Köyün batısında bir kilometre ötede meşe ve makilik alanda yer almaktadır. Bu alanda iki kireçtaşından ezgi ve öğütme taşı yüzeyde tespit edilmiş olup bu öğütme taşlarından biri ana kayaya işlenmiştir. Bu alan küçük bir tarımsal yerleşim alanı görünümündedir. Dönemi Roma- Doğu Roma Dönemi’ne aittir.

Çökek Tepesi Antik Kenti: Bucak’ın doğusunda yer alan kalıntılar İlmelik Tepesi’nin batı karşısındaki geniş bir sırttadır. Kalıntılar ortalama 2 metre yüksekliğindedir. Bu alanda bir yerleşim yeri olabileceği düşünülmektedir. Hellenistik Dönem’den kaldığı bilinmektedir. Yüzeyde mimari izler bulunmamaktadır. Bu alanda astarlı seramik parçaları bulunmuştur. Bu seramik parçaları kiremit, deve tüyü, kahverengi gibi renklerle ve süslemelerle bezenmiştir.

Kocakıran Arkeolojik Kalıntıları: Bucak’ta bulunan bir başka arkeolojik kalıntı ise Kocakıran Mevkii’nde bulunmaktadır. Burada yapılan bir doğalgaz çalışması sırasında büyük ve düzgün kesimli mermer bloklar tahrip edilmiş durumdadır. Yine aynı bölgede iki taş kümesi bulunmaktadır bu taş kümelerinin çiftlik yerleşimi olabileceği tahmin edilmektedir.

İlmek Tepesi Nekropol Alanı: Bucak’ın 4 kilometre doğusunda yer almaktadır. Roma Dönemi’ne ait olduğu düşünülmektedir. Kaçak kazı sırasında bir kısmı açığa çıkarılmış tonozlu mezar odası bulunmaktadır. Bu veri ışığında bütün bir sırtın nekropol olabileceği düşünülmektedir.

Omarcık Tümülüsü 1-2: Birinci Tümülüs Omarcık Mevkii yakınlarındaki düzlük alan içerisindedir. Çam ve maki ormanlarının içinde yer almaktadır. Yığma, aşınmış durumdadır. Yığmanın ortasında bir mezar odası bulunmaktadır. Bu mezar odasının duvar kalıntıları kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Kaçak kazı sırasında çukur oluşmuş ve çevresinde de parçalanmış mermer parçaları bulunmuştur. Hellenistik Dönem’den kaldığı bilinmektedir.

İkinci Tümülüs, diğer tümülüsün yaklaşık olarak 3 metre kuzeyinde bulunur. Sık ormanlık alan içerisindedir. Oldukça aşınmış durumdadır. Yığmanın ortasında yaklaşık iki metre derinliğinde kaçak kazılarda oluşmuş bir çukur bulunmaktadır. Tümülüsteki dromos duvarı yöresel taşlardan harç kullanılarak yapılmıştır.

Çataloluk Hamamı: Hamam Çataloluk Mevkii’nde yer almaktadır. Bucak Mahallesi’nin güneyine düşmektedir. Bu alanda yer alan tarihi çınar ağacı ve mezarlığa yaklaşık 100 metre mesafededir. Hamamın yapımında yöresel taşlar ve harçla tutturulmuş tuğla parçaları bulunmaktadır. Küçük ve kare planlıdır. Hamamın kubbesi tamamıyla yıkılmış durumdadır. Hamamın hangi dönemden kaldığı netlik kazanmamıştır. Hamamın etrafında sık bir ormanlık bulunduğu için bu alanda yeterli bilimsel çalışma yapılamamaktadır. Hamamın yakınında bir mezarlık bulunmaktadır. Bu bölgeden tarihi bir yol geçtiği ve hamamın da bu alanda kervanların geçtiği bir güzergahın parçası olduğu tahmin edilmektedir.

Çataloluk Mezarlığı: Mezarlık, Bucak köyü merkezinde ormanlık içinde bulunan Çataloluk Mevkii’ndedir. Mezarlık 19.5- 32 metre ölçülerindeki mezarlık alan maki ve çam ağaçları içerisindedir. Bu alanda 10 tane mezar bulunmaktadır. Bir adet Osmanlıca kitabeli mezar taşı yer almaktadır. Diğer mezar taşları işlenmemiş yöresel taşlarla örülmüş basit kayrak taşı başlıklıdır. Mezarlığın yakınında bulunan Osmanlı hamamı ile bütünlük arz etmektedir.

Tarihi Yol Kalıntısı: Bucak Mahallesi’nin batısında Feslek Mahallesi yakınlarındaki yamaçlarda yer almaktadır. Bu eski yol kalıntısı yöresel taşlardan yapılmıştır. Yol yaklaşık olarak 3. 50 metre genişliğindedir. Dönem olarak Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu düşünülmekte ise de kesin bir bilgi bulunmamaktadır.